Project verslag

Het projectgebied is Moengo en omstreken. Moengo Minerals (MM) is een Surinaams bedrijf dat grondonderzoek uitvoert in Moengo, waar het een concessie heeft voor kaolien. Kaolien is een zeer zuivere witte primaire klei, ook wel bekend als “China Clay” of porseleinaarde; het wordt o.a. gebruikt voor papier, keramiek, verf, cosmetica en plastics.

Drie regio’s domineren de wereldmarkt: Verenigde Staten van Amerika, Brazilië en Groot-Brittannië. Het eerste doel van Moengo Minerals is om 1% van de wereldproductie van kaolien te halen. De gehele infrastructuur rondom de mijn en de fabriek wordt op dit moment onderzocht.

Moengo Minerals heeft in het kader van het ontwerptraject van de mijn aangegeven dat een aantal deelprojecten door ons onderzocht gaan worden.
Deze deelprojecten zijn:

> Watermanagement van de mijn. (Voor het o.a. het zuiveren van de kaolien is veel water nodig)
> Onderzoek naar een constructie voor overslag naar transport zeeschepen.
> Het ontwerp van de kaolien verwerkingsfabriek

Bovengenoemde deelprojecten vormen een geïntegreerd en multidisciplinair project, dat de aspecten van waterbeheersing, waterbouw, bouw en bouwprocessen in zich heeft.

Gebiedsbeschrijving


De Republiek Suriname ligt aan de noordkust van het Zuid-Amerikaanse continent. Het is samen met een deel van Venezuela, Guyana, Frans-Guyana en het noordwesten Brazilië onderdeel van het Guyanaschild, een geologische formatie. Ten noorden ligt de Atlantische Oceaan en in het zuiden grenst het aan Brazilië. De grens van Suriname wordt bepaald door de loop van de rivieren de Corantijn in het westen en de Marowijne in het oosten. Er heerst een tropisch klimaat met droge en natte seizoenen. De kleine regentijd is in december en januari, de grote regentijd duurt van mei t/m juli. Gedurende deze regentijden valt het grootste deel van de 2200 mm die gemiddeld jaarlijks valt. De gemiddelde temperatuur is 28 graden Celsius.
Het land is verder opgedeeld in tien districten. De mijnactiviteiten vinden plaats nabij Moengo. Deze stad ligt in het district Marowijne, ongeveer 100 km te oosten van Paramaribo. Naast de rivier de Marowijne, zijn voor dit district ook de Cottica rivier en de Coermotibo rivier belangrijke waterlopen. Aan de Atlantische kust bevinden zich mangrovebossen, een deel hiervan is beschermd; het Wia Wia Natuurreservaat. Naar het binnenland gaat de vegetatie langzaam over in tropisch drooglandbos.

In de bovenstaande figuur is een kaart van noordoost Suriname opgenomen met daarin de opbouw van de bodem. In de legenda staan de gronden die op het traject van Moengo, en de mijnen daaromheen, naar de Atlantische Oceaan worden gevonden. Uit de kaart blijkt dat de gronden op dit traject vooral bestaan uit klei en klei-achtige afzettingen. Direct langs de kust bestaan deze uit ongerijpte kleigronden en gerijpte polderklei (nummers 2 en 7 in de legenda) en op deze gronden groeien de al eerder genoemde mangrovebossen en de graszwampen.
Het gebied nabij Moengo behoort tot de kaolienconcessie van Moengo Minerals, het startende Surinaamse bedrijf dat het kaolien gaat exploiteren. In het 10.000 hectare grote gebied heeft vanaf 1916 tot 1970 bauxietwinning plaatsgevonden waardoor een groot deel van de oorspronkelijke tropische flora en fauna is verdwenen. Het gebied is onderdeel van het stroomgebied van twee rivieren; de Coermotibo rivier in het oosten en de Ricanau kreek meer ten westen.
De kaolienafzettingen rond Moengo, onderdeel van Onverdachtformatie zijn ontstaan door verwering van de Patamacca granieten die door afzettingen zijn gevormd. De kaolienklei bestaat uit het kleimineraal kaoliniet (Al2 Si2 O5 (OH)4), kwarts, mica en sporen van ijzerhoudende mineralen. Het kaoliniet is verweerd veldspaat, hoofdbestanddeel van het graniet. Verdere verwering van het kaoliniet leidt tot bauxiet. Dit verweringsproces is afhankelijk van de grondwaterstanden en de gevormde lagen zijn dus horizontaal georiënteerd met een lichte helling richting zee. De onderste lagen van het kaoliengesteente volgen het oorspronkelijke aardoppervlak dat onregelmatig was. Hierdoor is in het exploitatiegebied een kaolienlaag te vinden met een dikte variërend van zeven tot tien meter. Om de hoeveelheid en de kwaliteit van het aanwezige kaolien te bepalen voert Moengo Minerals thans een bodemonderzoek uit. Dit onderzoek behelst boringen in een raster van 100×100 meter voor het verkrijgen van ongeroerde monsters.
De fysisch geografische processen die plaatsvonden na de vorming van het bauxiet, hebben geleid tot erosie van het gebied. Alleen gebieden met een harde ijzerhoudende toplaag zijn niet geërodeerd, maar als geïsoleerde heuvels blijven bestaan. Deze hoger gelegen restheuvels worden ook wel mongo’s genoemd. Moengo is hiervan de meest bekende.
De hoogtes in het heuvelachtige gebied variëren van ongeveer 10 tot 70 meter boven zeeniveau. In het gebied bevinden zich verschillende mijnen zoals Ricanau Hill, Swift Hill en Seven Spades Hill. Zoals de namen al aangeven bevinden de mijngebieden zich op de heuvels, het niet geërodeerde bauxiet. De huidige bauxietmijnen beslaan een gebied van 2000 hectare en de kaolienexploitatie zal zich in eerste instantie richten op drie van deze uitgemijnde gebieden. De grootste hiervan is de Ricanau mijn met een oppervlakte van ongeveer 500 hectare. Daarnaast is er de Begi Gado mijn en de kleinere Tapira mijn waarmee het totale exploitatieoppervlak op ongeveer 1000 hectare zal komen.
Het huidige maaiveld van de exploitatielocaties is onregelmatig doordat bij winning van het bauxiet, een variërende laag is achtergebleven. Deze bufferlaag is achtergebleven om het risico van vermenging tussen het bauxiet en het kaolien, ontstaan bij de op macroschaal uitgevoerde bauxietexploratie, te beperken. Alvorens de winning kon plaatsvinden, is de 50 centimeter dikke humuslaag en de daarop voorkomende vegetatie verwijderd. De randen van het mijngebied zijn daardoor duidelijk afgebakend.
Om het gemijnde gebied te rehabiliteren zijn er in 1968 pogingen ondernomen om naaldbomen te planten. Dit experiment is grotendeels mislukt, er is geen natuurlijk bos ontstaan en de groei is beneden verwachting. Doordat deze rehabilitatie in de Begi Gado mijn nooit heeft plaatsgevonden, de grondstofprijzen van het bauxiet enorm zijn gestegen en er technieken om nauwkeuriger te graven zijn ontwikkeld, is het mijnbouw bedrijf BHP Billiton op dit moment bezig de laatste laag bauxiet uit deze mijn te halen. Om de winning van de bufferlaag mogelijk te maken is de infrastructuur van het gehele gebied in stand gehouden. Er zijn brede gravelwegen waarover zware kiepwagens de gewonnen gronden transporteren richting de Coermotibo plant. In deze verwerkingsfabriek wordt het gewonnen gesteente vermalen om vervolgens in duwbakken over de Coermotibo rivier richting Paranam te worden vervoerd voor opwerking naar aluinaarde. Deze rivier is 80 meter breed en heeft voldoende diepte voor deze schepen.
De Coermotibo plant, genoemd naar de rivier, doet al vele jaren dienst als crushing plant voor de bauxiet. Omdat hier in het verleden al opslag is geweest van bauxiet in stockpiles zullen hier geen zetting van de grond meer optreden.

Probleembeschrijving

Het Surinaamse bedrijf Moengo Minerals is voornemens de kaolienvoorraden nabij de plaats Moengo in Suriname te exploiteren. Het exploitatieproces onderscheidt een aantal onderdelen.

Winning en transport naar opslag
Voor het type winning moet gekozen worden tussen droge winning en natte winning:
• Droge winning
Bij droge winning wordt met graafmachines de bovenste laag afgegraven en direct overgeladen in een vrachtwagen met kiepbak.
• Natte winning
Bij natte winning kan weer gekozen worden uit twee methoden: m.b.v. een cutterzuiger en m.b.v. een hogedrukspuit..
o Bij de methode met de cutterzuiger wordt het hele gebied onder water gezet. Een vaartuig kan dan door het gebied manoeuvreren en het kaolien m.b.v. deze cutterzuiger winnen.
o Bij de methode met de hogedrukspuit wordt het kaolien van de ondergrond los gespoten met water. Deze methode wordt toegepast in Engeland.

Afhankelijk van het type winning vindt er droog of nat transport plaats naar de opslag.
• Droog transport:
Met kiepwagens wordt het kaolien over de weg naar de opslag gereden
• Nat transport:
Met een pijpleiding wordt de natte kaolien naar de opslag getransporteerd.

Factoren die het type transport bepalen zijn verder de te overbruggen afstand, de locatie van de fabriek, de ondergrond van het traject, het volume materiaal dat getransporteerd moet worden en de snelheid daarvan.

Opslag en opwerking
Alvorens het kaolien opgewerkt wordt, wordt deze opgeslagen in een viertal categorieën. Het gewonnen kaolien is niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Om toch een continue specifieke kwaliteit te garanderen worden de verschillende typen kaolien voor verwerking gemengd. Het is een semi-continu proces, waarbij de receptuur van de invoer per batch wordt bepaald. De opslag verzorgt tevens een buffer van de verschillende kwaliteiten om de periode waarin niet gemijnd kan worden (met name regentijden) te overbruggen voor een constante levering van kaolien.
Ook de opslag is direct afhankelijk van het type winning: Bij droge winning zal het in stockpiles worden opgeslagen, bij natte winning zal er sprake zijn van bassins of tanks. Het kaolien zal vanaf de opslag naar de verwerkingsfabriek getransporteerd moeten worden. De manier van transport hangt direct af van de locatie van de opslag en de locatie van de verwerkingsfabriek en de manier van winning.
Het opwerkingsproces van het gewonnen kaolien ligt vast.
Het kaolien wordt in slurry vorm behandeld.

Bij het ontwerp van de fabriek spelen de volgende onderdelen een rol
• De indeling van de fabriek
Afhankelijk van de processen in de fabriek te vinden in bijlage. De continuïteit van het proces moet worden gewaarborgd
• De fundering
De maatgevende elementen zijn de supermagneten en de centrifuges
• Eventuele uitbreiding van de fabriek
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een vervijfvoudiging van de productiecapaceit (van 100.000 tot 500.000 ton per jaar)
• De locatie van de fabriek
Draagkracht van de grond en logistieke processen spelen hierbij een rol

Transport
Nadat het kaolien is opgewerkt moet deze worden getransporteerd naar het punt van waaruit de export plaats kan vinden. Het kaolien komt als slurry uit de fabriek en wordt in deze vorm over zee naar de afnemers vervoerd. Het transport van de fabriek naar een overslagpunt voor zeeschepen zal ook in slurry vorm zijn.
• Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:
• Het kaolien per vrachtwagen naar een bestaande zeehaven vervoeren
• Vervoer over rivier per duwbak naar een bestaande zeehaven, waar overslag naar zeeschepen kan plaatsvinden (bauxiet wordt op deze wijze naar Paranam vervoerd).
• Vervoer van het kaolien per pijpleiding direct naar een aanmeerpunt op zee voor een zeeschip op open water.
• Vervoer met een pijpleiding naar een bestaande zeehaven.

Overslag
Het eindstation van het kaolien in Suriname is het punt waar overslag plaats vindt naar zeeschepen. Deze vervoeren het kaolien naar afnemers in Europa. Aandachtspunten zijn:
• Het vervoer per zeeschip is discontinu, er zal dus een buffer gecreëerd moeten worden bij het overslagpunt met de capaciteit van het schip. Tevens moet er mogelijkheid zijn het kaolien in de drie verschillende kwaliteitsklassen op te slaan
• De locatie
Afhankelijk van overslag op open zee of een haven. De zeeschepen vereisen een bepaalde diepgang
• De manier waarop het kaolien wordt getransporteerd

Probleemstelling
De probleemstelling van dit project luidt:
Het proces en alle benodigde faciliteiten voor exploitatie van het kaolien in het concessiegebied rondom Moengo is niet aanwezig.
Doelstelling
Ontwerp van het gehele proces van het winnen van kaolien in het concessie gebied rondom Moengo, van afgraven, opslag, opwerking tot transport en alle benodigde faciliteiten voor dit proces.
Onderzoeksgebieden
Vanwege de gesegmenteerde aard van het probleem wordt het onderzoek gesplitst in verschillende onderzoeksgebieden. Voor alle deze gebieden moet een optimale oplossing worden gezocht. De te onderzoeken gebieden zijn:
• De methode van kaolien winning
• Het ontwerp van kaolienopslagfaciliteiten en opwerkingsfabriek
• Wijze en ontwerp van transport van opwerking naar overslag
• Ontwerp van overslag
• Waterbeheer van het hele productieproces sector

Deze indeling is de verdere leidraad voor de uitwerking van het project. De verschillende specialisaties binnen de projectgroep vinden hun toepassing in de probleemgebieden. De indeling ziet er als volgt uit:
• De methode van kaolien winning Thijs
• Het ontwerp van kaolienopslagfaciliteiten en opwerkingsfabriekMax & Jelmer
• Wijze en ontwerp van transport van opwerking naar overslag Awinash & Thijs
• Ontwerp van overslag Maya & Thijs
• Waterbeheer van het hele productieproces Maarten

Deelvragen
Aan de verschillende onderzoeksgebieden worden de deelvragen gekoppeld
De methode van kaolien winning
• De methode van kaolien winning
• Welke capaciteit is nodig
• Hoe kan de kwaliteit worden gecontroleerd
• Bij droge winning met graafmachines:
o Hoe kan de mijn ontwaterd worden
o Hoeveel vrachtwagens zijn nodig
• Bij natte winning met hogedrukspuiten
o Hoeveel water wordt aan het kaolien toegevoegd
• Bij natte winning met een cutterzuiger
o Hoe kan voldoende diepgang voor een schip worden gecreëerd
Het ontwerp van kaolienopslagfaciliteiten en opwerkingsfabriek
• Locatie van de fabriek
• Aanwezigheid bouwmateriaal voor de constructie.
• De belastingen en normen in Suriname (brand/wind/regen)
• Belastingen vanuit het kaolienproces
• Het mogelijk maken van uitbreidingen
• Locatie van de opslagfaciliteiten
• Het logistieke proces in de fabriek
• Het bouwproces
• Het bestemmingsplan
• Wijze en ontwerp van transport van opwerking naar overslag
Wijze en ontwerp van transport van opwerking naar overslag
• Wat is de benodigde capaciteit
• Over welke lente vindt het transport plaats
• Wat is het tracé van het transport
• Bij transport per pijpleiding:
o Optimalisatie hydraulisch ontwerp (diameter vs. stroomsnelheid; drukverlies)
o Van welk materiaal moet de pijleiding worden gemaakt
o Hoe kan de pijpleiding gefundeerd worden
o Hoeveel en wat voor onderhoud is te verwachten
o Methode van aanleg
o Wat voor speciale constructie zijn nodig (kruisingen met bestaande infrastructuur)
• Bij transport per duwbak:
o Hoeveel logistieke risico’s zijn te verwachten?
o Wat is de maatgevende doorvaart profiel
o Wat is de vaarsnelheid
o Hoeveel en wat voorschepen zijn nodig
Ontwerp van overslag
• Wat is het maatgevende schip
• Hoeveel opslagcapaciteit is nodig, en hoe kan deze worden gerealiseerd
• Zijn er risico’s op spoilage tijdens overslag
• Bij overslag in een haven
o Welke havens komen in aanmerking
o Wat is het benodigde ruimtebeslag, en is dat beschikbaar
o Wat zijn de logistieke risico’s
• Bij overslag op zee
o Wat zijn de maatgevende weersomstandigheden
o Hoe ver uit de kust kan de diepgang voor het maatgevende schip worden gegarandeerd
Waterbeheer van het hele productieproces sector
• De kwantiteit van het proceswater
• De mogelijkheden tot gebruik van oppervlaktewater, grondwater, regenwater en/of afvalwater.
• De locatie van onttrekken van het proceswater
• De wijze van onttrekken van het proceswater
• De benodigde voorzuivering van het proceswater
• De verschillende verontreinigingen van het afvalwater
• De mogelijkheden tot lozen van afvalwater
• De continuïteit van watertoevoer in het proces
• Het voorkomen van wateroverlast in het winningsgebied
Randvoorwaarden, uitgangspunten en aannames
Deze zijn nog voorlopig, in de loop van het project kunnen hierin nog wijzigingen voordoen.
Randvoorwaarden
• Gewicht en aantal supermagneten.
• Levering supermagneten 9-12 maanden.
• Eigenschappen centrifuges
• Semi batch proces
• Ondergrond
• Hoeveelheid water die nodig is tijdens het opwerkingsproces
• Kaolien is in slurry vorm twee maanden houdbaar
• Eerste ontwerp is voor 100.000 ton kaolien op jaarbasis
• Uitbreidingsmogelijkheden tot 500.000 ton per jaar.
• De kaolien wordt opgeslagen in vier verschillende kwaliteiten
• Het product uit de fabriek heeft drie verschillende kwaliteiten
• Er kan gebruik gemaakt worden van het huidige wegennet.
Aannames / veronderstelling
• In het gebied rondom de Coermotibo plant zal geen zetting meer plaatsvinden.
Uitgangspunten
• Geen sneeuwbelasting in Suriname.
• De 3 primaire bouwmaterialen (staal,hout,beton) zijn onbeperkt leverbaar.
• Voor de ontwerp van de fundering van de fabriek wordt gebruik gemaakt van de Suriname Planatlas.
In de probleembeschrijving in het vorige hoofdstuk zijn een viertal stappen in het exploitatieproces onderscheiden. Voor elk van de processtappen is een aantal alternatieven mogelijk. Een bepaalde combinatie van alternatieven levert een scenario op. De verschillende alternatieven per processtap worden daarom deelscenario’s genoemd. Per processtap moeten de volgende keuzes worden gemaakt:
• Winning en transport naar opslag -> Methode voor winning
• Opslag en opwerking -> Locatie opwerkingsfabriek
• Transport -> Transport modaliteit
• Overslag -> Locatie van overslag
Voor het traject van de winning tot aan de export zijn dus vele scenario’s denkbaar; voor elk van de verschillende stappen zijn immers meerdere alternatieven denkbaar, en deze zijn op vele wijzen te combineren. Daarom is er voor gekozen om eerst per processtap de alternatieven te analyseren om een beter inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden voor de deelscenario’s.
Uiteraard is afzonderlijke optimalisatie per processtap geen garantie om de optimale totaaloplossing te vinden, er zal dus uiteindelijk wel een vergelijking voor het totaalscenario moeten worden gemaakt. Maar door eerst de mogelijkheden per processtap te analyseren kan een goede voorselectie worden gemaakt. Niet alle verschillende deelscenario’s zijn met elkaar te combineren, hier zal ook rekening me gehouden worden.
Voor het optimaliseren van het proces van winning tot export van het kaolien wordt de Multi Criteria Analyse (MCA) gebruikt. Deze methode houdt in dat er verschillende criteria worden opgesteld. Aan de hand daarvan kan de waarde van een alternatief worden bepaald. Hoe belangrijker het criterium, hoe hoger het gewicht van deze ten opzichte van de andere criteria. Door ieder alternatief per criterium een score toe te kennen en deze te vermenigvuldigen met het gewicht van het criterium kan een afweging tussen de alternatieven worden gemaakt.
Om de stabiliteit van de uitkomsten in te kunnen schatten, wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken of de resultaten van de MCA grote afhankelijkheid vertonen ten opzichte van het toegekende gewicht per criteria. Dit geeft een indicatie in hoeverre de methode als richtlijn voor de uiteindelijke keuze kan worden gebruikt.
Aan de hand van de uitkomsten van de MCA en de gevoeligheidsanalyse kan uiteindelijk worden bepaald wat het optimale traject is van de winning tot de export van het kaolien.

• Droge winning
Deze methode komt duidelijk als beste naar voren, het grootste minpunt zijn de relatief hoge gebruikskosten.
• Natte winning met baggerschip
Hoewel deze methode in het algemeen bekend staat als zeer efficiënt krijgt deze een lage waardering. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat het gebied niet eenvoudig onder water te zetten is.
• Natte winning met hogedrukspuit (Hydraulicking)
De hoge milieubelasting en de slechte score voor kaolien kwaliteit maken dat deze methode laag scoort.

Locatie voor Opslag en Opwerking

• Bij Coermotibo plant
Deze optie komt duidelijk als beste uit de bus.
• Bij Winning
De voordelen van het plaatsen van de fabriek direct naast de mijn wegen duidelijk niet op tegen de nadelen.
• Bij overslag in haven
Plaatsing van de fabriek in een haven lijkt een gunstige optie, maar door de hogere grondprijzen, grotere afstand tot de mijn en schaarsere ruimte lijkt deze optie toch minder gunstig dan de locatie bij de Coermotibo plant.
• Bij Wanati
Voornamelijk vanwege de geïsoleerde ligging lijkt deze locatie niet gunstig.
Transport naar Overslag

• Transportleiding naar overslag op zee
Een transportleiding scoort voornamelijk goed op continuïteit, de hoge aanlegkosten en de milieuschade door aanleg zijn wel belangrijke nadelen.
• Transportleiding naar zeehaven
De transportleiding naar een zeehaven heeft een kleinere milieu impact, omdat de pijpleiding voornamelijk langs bestaande infrastructuur kan worden aangelegd.
• Nat wegtransport naar zeehaven
Met name de hoge kosten en de luchtverontreiniging van wegtransport maken dat deze methode minder scoort dan de andere methoden.
• Droog wegtransport naar zeehaven
Met name de hoge kosten en de luchtverontreiniging van wegtransport maken dat deze methode minder scoort dan de andere methoden.
• Nat transport met duwbakken naar zeehaven
De goede uitbreidingsmogelijkheden en lage directe kosten maken dat nat transport met duwbakken goed scoort.
• Droog transport met duwbakken naar zeehaven:
De goede uitbreidingsmogelijkheden en lage directe kosten maken dat droog transport met duwbakken goed scoort.
Overslag

• Overslag in haven
Deze optie scoort goed, maar nadelen zijn de beperktere beschikbaarheid van ruimte en de relatief hoge grondprijzen.
• Overslag op open zee
Deze optie scoort wat beter, hoewel onderhoudskosten op open zee meestal relatief hoog zijn.
Gevoeligheidsanalyse
In de Multi Criteria Analyse zijn gewichten toegekend aan de verschillende criteria per deelscenario. De score van de verschillende deelscenario’s is afhankelijk van het gewicht dat is gegeven aan de criteria in de Multi Criteria Analyse. Om te bestuderen hoe stabiel de uitslag van deze score is, is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Deze gevoeligheidsanalyse houdt in dat er wijzigingen worden aangebracht in de gewichten die aan de criteria zijn gegeven. Door deze wijzigingen aan te brengen kan er inzicht worden gekregen in de stabiliteit van de score van een deelscenario ten opzichte van de andere deelscenario’s en van welke criteria deze sterk afhankelijk is. Op deze manier kan de gevoeligheidsanalyse helpen een scenario te bepalen en deelscenario’s uit te lichten die meer onderzoek behoeven. De criteria in de deelscenario’s waarvan de gewichten zijn veranderd zijn bepaald naar eigen inzicht, gesprekken met Moengo Minerals en lezing van literatuur.
Om de gevoeligheidsanalyse uit te voeren worden per processtap achtereenvolgens van drie criteria de gewichten verdubbeld en het effect op de scores van de deelscenario’s beschreven. Verder wordt per processtap een conclusie gegeven.
Winning en transport naar opslag
• Directe kosten
De methode voor winning met hogedrukspuit scoort bij verdubbeling van het gewicht van dit criterium hoger dan voorheen, droge winning blijft echter de hoogst gewaardeerde. Winning met een baggerschip scoort hierbij nog lager.
• Milieu
De verschillen in score bij de methodes blijven relatief gelijk. Er is nauwelijks enige invloed bij dit criterium.
• Kaolienkwaliteit
Droge winning wordt beter gewaardeerd en de beide methodes voor natte winning scoren slechter.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de methode met droge winning zowel in de oorspronkelijke MCA als tijdens de gevoeligheidsanalyse het best naar voren komt. De MCA geeft dus een stabiele uitkomst wat betreft de methode van winning.
Opslag en opwerking
• Directe kosten
De positief gewaardeerde locaties bij Coermotibo plant en een bestaande haven scoren meer positief en de negatief gewaardeerde locaties bij de winning en in het Wanati gebied worden negatiever.
• Milieu
Bij verhoging van het gewicht van dit criterium blijven de locaties bij de Coermotibo plant en de bestaande haven het hoogst scoren. De overige locaties scoren negatiever.
• Uitbreiding
De locatie bij de Coermotibo plant scoort beter en van de andere alternatieven is de score lager. De volgorde van waardering verandert niet.
De gevoeligheid van de uitkomst van de MCA blijkt klein. De locatie bij de Coermotibo plant blijft het hoogst gewaardeerd. Een verdubbeling van de verschillende criteria maken de ander locaties geen beter gewaardeerd alternatief.
Transport
• Directe kosten
Een transportleiding naar een zeehaven is niet meer het best scorende alternatief. De optie voor duwbakken krijgt nu de hoogste score.
• Uitbreiding
De pijpleiding scoort lager als in de oorspronkelijke MCA. Transport over de weg scoort hoger en de methode met duwbakken wordt nu het hoogst gewaardeerd.
• Continuïteit
Beide alternatieven met een pijpleiding scoren nu zeer goed t.o.v. transport over de weg en transport met duwbakken.
De gevoeligheid van de alternatieve transportmethoden ten aanzien van de gewichten van de criteria blijkt erg groot te zijn. Met de toegepaste MCA kan geen zekerheid worden gegeven over het beste alternatief. Nader onderzoek naar de transportmethode lijkt hierdoor relevant.
Overslag
• Directe kosten
Er ontstaat een groot verschil tussen de twee locaties. De overslag in de haven scoort beter dan overslag op zee.
• Continuïteit
Beide alternatieven krijgen een hogere waardering.
• Ruimte

Overslag op zee scoort nu beter en overslag in een haven slechter.
Voor de locatie van de overslag is de Multi Criteria Analyse niet stabiel en maakt een verdubbeling van gewichten van de getoetste criteria een verschil voor het hoogst gewaardeerde alternatief.
Conclusie
De scores van de Multi Criteria Analyse en de stabiliteit in de gevoeligheidsanalyse geven voor twee van de vier processtappen een duidelijke voorkeur aan. Deze twee stappen zijn de manier van winning en de locatie van de fabriek. Uit de analyses volgt dat de beste manier van winnen droog is en dat voor de locatie van de fabriek het best Coermotibo gekozen kan worden.
Voor de derde en vierde stappen in het proces, namelijk die van het transport van de opwerking naar de overslag en de locatie van de overslag, is minder duidelijk een voorkeur naar voren gekomen. Voor het transport van de opwerking naar de overslag scoren de zes deelscenario’s allemaal in dezelfde orde van grootte positief en bij de gevoeligheidsanalyse zijn ze als gevoelig naar voren gekomen. De twee deelscenario’s voor de locatie van de overslag scoren bijna even goed. De gevoeligheidsanalyse toont aan dat bij het veranderen van het gewicht van de verschillende criteria de scores een andere uitslag geven.
De uitslag van de Multi Criteria Analyse van de methode van winning en de locatie van de opwerkingsfabriek geeft genoeg zekerheid om deze over te nemen. De uitslag van de methode van transport en de locatie van de overslag geeft ons aanleiding om meer onderzoek te doen naar het beste deelscenario.
De processtappen zien er nu uit zoals afgebeeld in onderstaande diagram.